NATHAN GINERO - WHO YOU TALKING TO?

DIRECTOR:

NOAH SUHARTONO

DOP:

NOAH SUHARTONO

FIRST AC:

LEVI THURNIM

EDITOR:

NOAH SUHARTONO

CO-PRODUCTION:

NATHAN GINERO

GAFFER:

LEVI THURNIM

SPECIAL THANKS:

APSU STUDIO

© 2020 BY NOASU